Rytmické krôčiky

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, ide však o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov.

Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

K tomu slúži najmä:
- vnímanie metra, rytmu a interpretácia na detských hudobných nástrojoch,
- rytmizácia, melodizácia a scénické vyjadrenie riekaniek,
- intonácia pomocou solmizačných slabík, orchestrálna hra s využitím klasických a detských hudobných nástrojov,
- cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby.

Elementárna hra na hudobných nástrojoch (zobcová flauta, keyboard) môže uľahčiť výber hudobného nástroja v ďalšom vzdelávaní.

Používame metodiku hudobnej školy Yamaha.

Súhrnné informácie

  • Odporúčaný vek: od 4 do 6 rokov
  • Počet v skupine: 8 – 10 detí v sprievode jedného z rodičov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobných nástrojoch, pohybové hry spojené s aktívnym počúvaním hudby
  • Učebný materiál: pracovný zošit vrátanie sprievodného CD (cena 20€, info u lektora)
  • Cena: 150€ / 16 hodín