Podmienky členstva OZ Hudba Deťom

Povinnosti OZ Hudba deťom:

 • Pre člena zaistiť výučbu vybratého programu podľa medzinárodných učebných osnov Hudobnej školy YAMAHA v rozsahu 16 hodín polročne.

Poskytovať výučbu v rozsahu jednej lekcie týždenne počas platnosti členstva okrem štátnych, vianočných a veľkonočných sviatkov a všetkých školských prázdnin, a to podľa rozvrhu vyučovania. Vyučovanie, ktoré sa nebude realizovať z dôvodu na strane vyučujúceho, bude v plnej miere nahradené po dohode s vyučujúcim.

V prípade zásahu vyššej moci a tým spôsobeného núteného prerušenia bežnej výuky bude výučba nahradená online spôsobom vyučovania.

V prípade, že sa aktivít OZ Hudba deťom zúčastňuje aj rodič, zodpovednosť za dieťa v plnej miere preberá rodič.

Povinnosti člena:

 • hradiť riadne členské poplatky, ktoré sú splatné do 10 pracovných dní od trvania pridruženého členstva. Výška členských polatkov a výukových materiálov je prístupná na internetovej stránke www.hudbadetom.sk
 • plniť svoje základné povinnosti, t.j. pravidelná a včasná dochádzka na kurz
 • zakúpiť si a nosiť na vyučovanie originály základných učebných materiálov potrebných na kurz,
 •  nahradiť ihneď prípadnú škodu, ktorá vznikla vlastným zavinením na zariadení OZ Hudba deťom,
 • dodržiavať prevádzkový poriadok, bezpečnostné a protipožiarne predpisy,  
 • člen súhlasí s použitím ilustračných fotokrafií a videodokumentácií z hodín a koncertov na internetových stránkach a facebooku OZ Hudba deťom
 • ostatné práva člena sú špecifikované v stanovách OZ Hudba deťom

Členské poplatky

Členský príspevok pridruženého člena v OZ Hudba deťom je možné zaplatiť v hotovosti do rúk povereného zástupcu OZ. Členský príspevok je možné uhradiť aj prevodom na účet číslo SK4611110000001564586005 do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Ak sa člen zaradí do aktivít OZ Hudba deťom v priebehu roka, členský príspevok sa počíta ako suma alikvótnej čiastky celkových členských poplatkov od 1. dňa aktuálneho mesiaca.

Skúšobné pridružené členstvo

Člen má právo na skúšobné pridružené členstvo po dobu prvého mesiaca. Počas tejto doby môžu obe strany bez udania dôvodu členstvo písomne zrušiť. Členovi bude vrátený poplatok po odpočítaní ceny za 1 mesiac z členského poplatku

Pravidlá vrátenia členského poplatku a náhrady zameškanej lekcie na kurze

Člen má nárok na vrátenie alikvótnej časti poplatku:

 • v prípade vypovedania členstva popísanom v bode IV. týchto podmienok,
 • na základe rozhodnutia OZ Hudba deťom z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 4 týždne za sebou idúcej) choroby na strane člena, pokiaľ bude člen včas riadne písomne ospravedlnený a doloží lekárske potvrdenie
 • z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 4 týždne bez prerušenia trvajúcej) choroby na strane lektora kurzu

V prípade zameškania kurzu alebo jeho ukončenia z dôvodu na strane člena nemôže byť uplatnený nárok na zníženie, resp. vrátenie členských poplatkov. Člen má nárok na náhradné lekcie ak sa výučba nekonala z dôvodu na strane OZ Hudba deťom (lektora kurzu).